Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.) a także rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.
  1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie converso.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). Została stworzona i przyjęta przez firmę Converso Oliwier Matyla, ul. Karola Libelta 1a lok. 2, 61-706 Poznań, NIP: 9721264260, który to podmiot jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: Administrator).
  2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym w celach:
   1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania,
   2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,
   3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
   4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy,
   5. przygotowania indywidualnej oferty,
   6. statystycznym,
   7. administrowania serwisem,
   8. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania.
  3. Poprzez zaznaczenie opcji dostępnej przed wysłaniem formularza „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.” lub „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego.”, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach, ofercie, promocjach lub do marketingu bezpośredniego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  4. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.
 2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

  Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

  1. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis:
   1. w warstwie serwerowej, identyfikowane są poprzez adresy URL, zapisowi mogą podlegać:
    • – czas nadejścia zapytania;
    • – czas wysłania odpowiedzi;
    • – nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
    • – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
    • – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
    • – informacje o przeglądarce użytkownika;
    • – informacje o adresie IP użytkownika;

    Gromadzone automatycznie dane u operatora hostingowego ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., funkcjonującego pod adresem www.mydevil.pl są analizowane w celu określonym w podpunkcie 1.2.6., 1.2.7.

   2. w narzędziach do analizy ruchu internetowego:
    • – anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika,
    • – anonimowe informacje o zachowaniu Użytkownika podczas wizyty,
    • – adres URL,
    • – rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe),
    • – liczba odwiedzin,
    • – dane urządzenia,
    • – język przeglądarki,
    • – typ systemu operacyjnego.

    Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w podpunkcie 1.2.6., 1.2.7.:

    korzystając z rozwiązania Google Analytics zewnętrznego dostawcy tj Google LLC. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Google Analytics znajduje się tutaj: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl

    Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas 50 miesięcy jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

    korzystając z rozwiązania Hotjar zewnętrznego dostawcy tj Hotjar Ltd. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Hotjar znajduje się tutaj: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

    Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas 365 dni jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

    korzystając z rozwiązania Facebook Pixel zewnętrznego dostawcy tj Facebook. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Polityka prywatności Hotjar znajduje się tutaj: https://www.facebook.com/privacy/explanation

  2. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
   1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
    Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
    Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
   2. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
    • – prawo dostępu do danych osobowych,
    • – prawo do sprostowania danych osobowych,
    • – prawo do usunięcia danych osobowych,
    • – prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    • – prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
    • – prawo do przenoszenia danych,
    • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    • – prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

    Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

    Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
    Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@converso.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

    Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania
  1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w podpunkcie 1.2.6.
  2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
  3. Rodzaje plików cookies:
  4. W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:

   Nazwa pliku Cookie Rodzaj pliku Cookies Cel zapisywania
   _ga stałe (2 lata) Rejestruje unikatowy identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny.
   _gat sesyjne Używane przez Google Analytics do ograniczania częstotliwości zapytań.
   _gid sesyjne Rejestruje unikatowy identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny.
   fr stałe (3 miesiące) Wykorzystywane przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych.
   tr sesyjne Wykorzystywane przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych.
   ads/ga-audiences sesyjne Używany przez Google Adwords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą zostać klientami w oparciu o zachowanie Użytkowników odwiedzających witryny internetowe.
   _cookie_notice stałe (29 dni) Zapamiętuje akceptacje informacji o ciasteczkach przez Użytkowników.
   _hjIncludedInSample sesyjne Pozwala generować mapy cieplne i rejestrować zachowanie Użytkownika na stronie.
  • Celem wyjaśnienia funkcji stosowanych plików, informujemy, iż:

  • – ciasteczka sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.
  • – ciasteczka stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

   Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:

  • – niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  • – każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  • – usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
  • Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.
   Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.
   Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „Zgoda” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

 4. Zabezpieczenia
 5. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024), a także rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające maksymalną ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu SSL.

  Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 6. Zmiany w polityce prywatności
 7. Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. W takim wypadku, w treści Serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

 8. Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości
 9. Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: biuro@converso.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.